07.04.2016
Duben

29.02.2016
Zase jsme tu!

27.04.2014
Pár zábìrù

01.01.2014
Video

07.03.2013
20%

04.02.2013
Jsme první ...

19.01.2013
Freeride.cz spotcheck

21.12.2012
Zase jsme tu !

26.03.2012
video z hromovky

07.03.2012
Snowjam pøed námi

15.02.2012
Halfpipe opening

06.01.2012
Sype a sype !

23.12.2011
Veselé Vánoce !

07.02.2010
BSS party

04.02.2010
BSS na Facebooku

11.03.2009
Sniiiih!

04.03.2009
Co nového ve Špindlu...

15.12.2008
záhájení sezony

03.03.2008
Freestyle lekce

27.02.2008
únor...jezdíme, uèíme a sníh poøád je!!!

13.02.2008
Fotografie hrdinù

13.02.2008
Fotografie z plesu

13.02.2008
Jezdíme, uèíme a baví nás to

29.01.2008
NOC FILMOVÝCH HRDINÙ

02.01.2008
uèení a tréninky instruktorù

31.12.2007
Instruktorské kurzy B a C

26.12.2007
Uèíme

21.12.2007
KRIS KROS PARTY

04.12.2007
BSS SNB KNG -- kolekce--

28.11.2007
Fotky KAPRUN

12.05.2007
Fotky z Finále 4x4 a koncertu HDS Team

09.05.2007
Zell am See Kaprun 07

16.03.2007
Bss trip Zell am See - Kaprun

15.03.2007
H D S team 31. bøezna !

06.03.2007
Ještì pár foteèek z KARNEVALU

17.02.2007
BSS Karneval O7 Další fotky

16.02.2007
FOTKY z BSS Karnevalu 07

04.02.2007
BSS Snowboard School KARNEVAAAL

29.01.2007
Pár fotek ze Snowboard party 07 vol. 1

03.01.2007
BSS Snowboard School Party 07 vol. 1

03.01.2007
Fotografie z kurzu profesionálních instruktorù snowboardingu.

29.12.2006
BSS Snowboard School PF 2007

29.11.2006
Hintertux

11.10.2006
Kurz profesionálních instruktorù snowboardingu na sezónu 2006/2007

21.05.2006
Pár prvích fotek ze sezóny 06 - Check the very first pictures out !

09.04.2006
Spuštìní nových stránek

Zell am See Kaprun 07

09.05.2007

Fotky, videa a pár slov.

V pùlce mìsíce dubna jsme se s partou pøátel vydali na jarní trip do rakouského Zell am See/Kaprun. Vìtšina z nás vyjela už v pondìlí dopoledne. Sraz jsme mìli u "mekáèe" na dálnici pøed Prùhonicema. Bohužel jsme trochu zapomnìli, že jeden "mekáè" je i pøímo v nákupní zónì v Prùhonicích. A tak se napøíklad Veverka musel vydat po svých o nìkolik kilometrù zpìt:) Po lehké snídani jsme všechny vìci nacpali do aut a vyrazili smìr Èeské Budìjovice. Tam jsme nakoupili základní potraviny(pøevážnì alko vìci) a z lehouèka jsme jeli smìr Kaprun. Dorazili jsme k veèeru a pomìrnì rychle našli vilky, ve kterých jsme bydleli. Všichni byli pøíjemnì pøekvapeni kvalitkou ubytovaní. Dvì nové vily situované nedaleko hlavní silnice mezi Zell am See a Kaprunem. Krásný výhled na ledovec, golfové høištì necelý kilometr vzdálené, 2 sauny k dispozici. Prostì paráda. Druhý den jsme zlehouèka dorazili na parkovištì pod ledovec, koupili permièky a šli na vìc. Vìtšina z nás byla natìšená na dokonale šejpnuté snowparky, tak jak bylo slibováno na informaèních panelech a webech støediska. Bohužel tomu tak nebylo. Nejvìtší park byl v rekonstrukci na víkend, fun park byl spíš nebezpeèný, než vhodný pro zaèáteèníky a druhý park ve spodní èásti byl znaènì neupravovaný. Nicménì se ve finále zdál dostaèující. Trochu tomu pomohl i zvýšený zájem Motora a Onji, kteøí nelenili a šli se do informaèního centra zeptat, o co teda komu jde:) Pøekvapením pro nì, teda zejména pro Motora, byl fakt, že sleèna v infu umìla nejen nìmecky a anglicky, ale dokonce èesky.Když se Motora dokonce zeptala, jestli se na ni pamatuje, tak nejdøíve znejistìl pøi pøehrávání zážitkù ze svého mladí, ale pozdìji se ukázalo, že se sleènou chodili "jen" do první tøídy na základní škole.
Nicménì sleèna nelenila a zavolala hned šéfovi rolbaøù, který nabídl Motorovi, a? se pøidá k úpravám spodního parku. Byl to krásný pohled vidìt opìt Motora, jako spolujezdce rolbaøe, který rozdává pokyny. Hezkýýý:)
Druhý veèer probìhla grilovaèka na terásce a oslava Štìpánèich narozenin. Bylo to fajné a velice zábavné. Hlavnì ke konci party, kdy se trochu víc rozjela tradièní hra pokru a každý, kdo nechtìl pokraèovat ve høe, se musel napít panáèka. Nejvíce to odnesl Martin, který si za velký obnos z výhry koupil nový uèes (viz. fota:))
Celý týden panovala pohodièka. Nìkdo se po ježdìní vìnoval golfu, nìkdo zase relaxaci u jezera. Každopádnì jsme si všichni užívali plného "sanšajnu" po celý týden. Za zmínku urèitì stojí soutìžní veèer, kde se po vzoru televizních poøadù zpívalo (Superstar), tanèilo (Superstar dance) a taky svlékalo (Superstar strip dance). Nutno podotknout, že poslední z jmenovaných soutìží se zùèastnili jen kluci:) Porotou u Superstar nám byli profesionálové Flash se Zuzkou a byla opravdu zábava. Všechno je natoèeno a zaznamenáno na kamery:) Tak takový byl v kostce náš fajnový víkend.
Na závìr nesmím zapomenout na poslední den expedice. Pól si dal jeden parádní kousek pøi poslední jízdì. Není tøeba nìjak rozepisovat. Snad jen, že si k pøezdívce pøidal jedno "ó" :) Takže èeknìte Poola na odkazu pod èlánkem. Všem se v Kaprunu moc líbilo a my jsme se rozhodli založit menší jarní, ale i podzimní tradici. Tak pøístì neváhejte a pøidejte se.

Onja  • Fotky
  • ...zde
  • Pool a jeho jízda...zde
  • Onja surfin on snb
  • ...zde
  • Vampy East 17 Superstar dance
  • ...zde

     © newmediaservice.cz